Downloads


Download80
Stock
File Size30.79 KB
Create Date28 สิงหาคม, 2018
Download

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑