ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

Title Download
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562
  1 files      2 downloads
Download
กำหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      5 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา 2561
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
  1 files      1 download
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      27 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      3 downloads
Download
Title Download
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562
  1 files      2 downloads
Download
กำหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      5 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา 2561
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
  1 files      1 download
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      27 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      3 downloads
Download
Title Download
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562
  1 files      2 downloads
Download
กำหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      5 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา 2561
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
  1 files      1 download
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      27 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      3 downloads
Download
Title Download
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562
  1 files      2 downloads
Download
กำหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      5 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา 2561
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
  1 files      1 download
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      27 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      3 downloads
Download