ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

Title Download
กำหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      3 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา 2561
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
  1 files      0 download
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      26 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      2 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.
  1 files      9 downloads
Download
Title Download
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  1 files      52 downloads
Download
ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายุโนะโมะโต๊ะ
  1 files      67 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.2561
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และการออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
  1 files      8 downloads
Download
เวลา การรับข้อเสนอการวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา
  1 files      18 downloads
Download
สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา
  1 files      2 downloads
Download
ใบสมัครขอรับทุน
  1 files      4 downloads
Download