ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

Title Download
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562
  1 files      5 downloads
Download
กำหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      6 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา 2561
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป.
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
  1 files      1 download
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      27 downloads
Download
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
  1 files      3 downloads
Download
Title Download
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1846 ภาคเรียนที่ 1/2562
  1 files      1 download
Download
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1845 ภาคเรียนที่ 1/2562
  1 files      1 download
Download
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1822 ภาคเรียนที่ 1/2562
  1 files      1 download
Download
่ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1821 ภาคเรียนที่ 1/2562
  1 files      1 download
Download
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1821 ภาคเรียนที่ 1/2560
  1 files      2 downloads
Download
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1822 ภาคเรียนที่ 1/2560
  1 files      1 download
Download
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 184 ภาคเรียนที่ 1/2560
  1 files      1 download
Download
Title Download
ใบสมัคร เลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  1 files      1 download
Download
ตารางพิธีตักบาตรประจำปีการศึกษา 2562
  1 files      4 downloads
Download
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  1 files      66 downloads
Download
ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายุโนะโมะโต๊ะ
  1 files      91 downloads
Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.2561
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และการออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
  1 files      13 downloads
Download
เวลา การรับข้อเสนอการวิจัย โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา
  1 files      19 downloads
Download