ข่าวประชาสัมพันธ์

Davit Siripoj

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) นายเดวิทย์ ศิริพจน์
ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ) Davit Siripoj
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2543 ปริญญาตรี (ค.อ.บ.) สาขาวิชา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2550 ปริญญาโท (ค.อ.ม.) สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร
ผลงานทางวิชาการ
 •  ตำราเรื่อง วงจรดิจิตอล (2554).
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 (2555)
 • เอกสารคำสอน วิชา ระบบโทรศัพท์ (2557)
 • ตำราเรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2558)
ผลงานวิจัย
 • David Siriphot ,Suwat Maneewan and Winai Jaikla (2013).   (Single Active Element Based Electronically Controllable Grounded Inductance Simulator : Biomecal Engineering International conference (BMEiCON 2013  6th krabi Thailand))
 • เดวิทย์ ศิริพจน์, สุวัฒน์ มณีวรรณ, ณัฐพล ภูครองทอง และวินัย ใจกล้า. (2556).   วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์โหมดกระแสอย่างง่าย ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ CCCDTA เพียงตัวเดียว (Single Current – Mode Sinusoidal Oscillator with Electronic with Control Using Single CCCDTA) วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556 – เมษายน 2556)
 • Somsak Tandee,Peerawut Suwanjan, Winai Jaikla, David Siriphot and Suwat Maneewan  (2013).   (Design of Current – Mode mutiphase Sinusoidal Oscillators using  CDCTA with Impedance Control of  CO and FO) International Symposium on Communications and Informations Technologies (ISCIT 2013 13th .Suratthanee Thailand.)
 • อดิศร กวาวสิบสาม,สุวัฒน์ มณีวรรณ, เดวิทย์ ศิริพจน์ และภูวเมศวร์ สิงห์ทอง. (2554).  วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์ ควอเดรเจอร์ 4 เฟส โหมดกระแสที่ใช้ CCCCTA กับ OTA  (Current – Mode 4 Phase Quadrature Sinusoidal Oscillator Using CCCCTA and OTA).
 • เดวิทย์ ศิริพจน์.ณัฐพล ภูครองทอง และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์. (2559) การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซายน์โหมดกระแส โดยใช้ CDCTA และการประยุกต์ใช้งาน.บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัย  ราชภัฏบุรีรัมย์
 • เดวิทย์ ศิริพจน์ (2551) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกความสามารถแบบอิงเกณฑ์ เรื่องการประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Competency  Based Skill Training On Computer Assembling And Install Operating System).บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้