ฐานข้อมูลนักวิจัย


ผศ.วีระ เนตราทิพย์

ความเชี่ยวชาญ

 • เครื่องปั้นดินเผา
 • เซรามิกส์

READ MORE


อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตเซรามิกส์ทั้งกระบวนการ
 • .
 • .

READ MORE


อาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์

ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารดิจิตอล

READ MORE


ผศ.ดร. จิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา

ความเชี่ยวชาญ

 • วัสดุในด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
 • แรงลมที่ใช้ในการออกแบบอาคาร
 • การวิเคราะห์และออกแบบอาคาร

READ MORE


อาจารย์ธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล

ความเชี่ยวชาญ

 • วิชาการด้านการสำรวจและระบบ GIS เพื่อการก่อสร้าง
 • วิชาการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
 • วิชาการด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

READ MORE


อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมการออกแบบและอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม

READ MORE


อาจารย์ณัฐพล  ภูครองทอง

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรอนาล็อก

READ MORE


อาจารย์กฤษณ์  ปิตาทะสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การออกแบบกราฟิค
 • ผลิตสื่อดิจิทัล

READ MORE


อาจารย์ ณรงค์เดช ยังสุขเกษม

ความเชี่ยวชาญ

 • Ground improvement
 • Recycled material

READ MORE


อาจารย์พนิช  สมสะอาด

ความเชี่ยวชาญ

 •  ด้านกระบวนการผลิตการขึ้นรูป
 • การทดสอบวิเคราะห์เนื้อดินและน้ำเคลือบ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์

READ MOREอาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีการผลิต
 • นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

READ MORE


อาจารย์ณัฐ ประสีระเตสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการระบบการผลิต

READ MORE


อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบการควบคุมอัตโนมัติ
 • ระบบการจัดการควบคุมอุตสาหกรรม
 • พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก,ระบบไฟฟ้ากำลัง

READ MORE


ผศ.เดวิทย์  ศิริพจน์

ความเชี่ยวชาญ

 • วงจรดิจิตอล
 • ระบบโทรศัพท์
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์

READ MORE


อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว

ความเชี่ยวชาญ

 • Electrical Circuit
 • Electroceramics
 • Energy

READ MORE


อ.สนิท  พาราษฎร์

ความเชี่ยวชาญ

READ MOREอาจารย์.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบวงจรดิจิตอล
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์

READ MORE


รศ.สมบัติ  ประจญศาลต์

ความเชี่ยวชาญ

 • สถาปัตยกรรม
 • การออกแบบ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น

READ MORE


ผศ.ดร. จารินี  ม้าแก้ว

ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีพลังงาน
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

READ MORE


อาจารย์พูนธนะ  ศรีสระคู

ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • การศึกษาและปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

READ MORE


อาจารย์วิสาข์  แฝงเวียง

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรม
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

READ MORE


อาจารย์ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

ความเชี่ยวชาญ

 • การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
 • การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 • สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

READ MORE


อาจารย์กฤษดากร     เชื่อมกลาง     

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านกระบวนการผลิต
 • การออกแบบ  เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์

READ MORE


อาจารย์อัษฎางค์  รอไธสง

ความเชี่ยวชาญ

 • วิชาการด้านการออกแบบเครื่องเรือนและเครื่องประดับตกแต่ง
 • วิชาการด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์
 • วิชาการด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

READ MORE


รศ.ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา

ความเชี่ยวชาญ

 • การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
 • การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 • วัสดุศาสตร์

READ MORE


อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา

ความเชี่ยวชาญ

 • ออกแบบสถาปัตยกรรม

READ MORE


อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบประมวลผลภาพ
 • ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า

READ MORE


อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา

ความเชี่ยวชาญ

 • คณิตศาสตร์วิศวกรรม
 • การบริหารสัญญาจ้าง
 • ประมาณราคางานก่อสร้าง

READ MORE


อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์

ความเชี่ยวชาญ

 • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • บรรจุภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์ชุมชน,ด้านผลิตภัณฑ์

READ MORE


อาจารย์ธนกร  ดุจเพ็ญ

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

READ MORE


ผศ.พิพัฒน์  สมใจ

ความเชี่ยวชาญ

 • .
 • .
 • .

READ MORE


อาจารย์เชาวลิต  สิมสวย

ความเชี่ยวชาญ

READ MORE