ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำหลักสูตร​เทคโนโลยี​บัณฑิต​(ทล.บ.)และการทวนสอบ

การทำหลักสูตร​เทคโนโลยี​บัณฑิต​(ทล.บ.)และการทวนสอบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหลักสูตร​เทคโนโลยี​บัณฑิต​(ทล.บ.)และการทวนสอบ

กำหนดการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

08:30 – 10:00 น. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

มาตรฐานผลการเรียนรู้

10:00 – 10:30 น. Workshop I ทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี และผลการเรียนรู้
10:30 – 10:45 น. พัก/อาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. Workshop I ทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี และผลการเรียนรู้ (ต่อ)
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหาร
13:00 – 15:15 น. โครงสร้างหลักสูตร
15:15 – 15:30 น พัก/อาหารว่าง
15:30 – 16:30 น. Workshop II ทบทวนโครงสร้างหลักสูตร

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

08:30 – 10:30 น. เนื้อหาสาระของกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีกับสาขาวิชาเทคโนโลยีต่างๆ
10:30 – 10:45 น. พัก/อาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. Workshop III ทบทวนเนื้อหาสาระกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีต่างๆ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหาร
13:00 – 14:30 น. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และการประกันคุณภาพหลักสูตร
14:30 – 15:15 น Workshop IV ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
15:15 – 15:30 น พัก/อาหารว่าง
15:30 – 16:00 น. Workshop V  นำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและเครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
16:00 – 16:30 น. การอภิปราย/สอบถาม
16:30 น. พิธีปิด

 

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการบรรยาย

– มคอ 2 สาขาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีต่างๆ

– เอกสารหลักสูตรเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีต่างๆ

– Note Book หลักสูตรละหนึ่งเครื่อง

แชร์ข่าวนี้