ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพัฒนาหลักสูตร

ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ในศตวรรษที่ 21

ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับความต้องการการศึกษาต่อและตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21

ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ประกอบไปด้วย

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  6. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  7. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้