ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วิทยากรโดย รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร  

กำหนดการโครงการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร

วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๒

ณ  ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

          ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.      ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      พิธีเปิดโครงการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรวิจัยเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรโดย ผศ.วีระ  เนตราทิพย์

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.      บรรยายการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

อุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) โดย รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร  

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.      รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๐ – ๑๒.๑๐ น.      บรรยายการการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร  

๑๒.๑๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      บรรยายการจัดทำแผนการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้าง

หลักสูตร โดย รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร  

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น.      รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๐ – ๑๗.๐๐ น.      บรรยายการจัดทำแผนการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้าง

หลักสูตร (ต่อ) โดย รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร  

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แชร์ข่าวนี้