ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมทัพภาคอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

เสริมทัพภาคอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสริมทัพภาคอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของปัจจุบัน จึงเห็นเป็นการเร่งด่วนที่จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ที่มีคุณภาพ และ มาตรฐาน นำไปสู่การสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

โดยรับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ จัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ในการเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ.) (หลักสูตร ๔ ปี) ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้สามารถนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา

แชร์ข่าวนี้