วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ปรับปรุง ปี 2555 นี้ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง หลักสูตรใหม่ ปี 2551 ซึ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในหลักสูตรปรัปปรุง ปี 2555 นี้ เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จำนวนนักศึกษาเฉลี่ยชั้นปีละประมาณ 15 – 25 คน นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง มีวุฒิการศึกษาเดิมทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพบว่าในช่วงต้นของการพัฒนาหลักสูตร มีนักศึกษาในสายวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. มาสมัครเรียนในอัตราส่วนที่มาก แต่ในปัจจุบัน นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนั้น สาขาวิชาได้ดำเนินการกิจกรรมและโครงการ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการและการวิจัย ให้มีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลักสูตร อันจะส่งผลให้สาขาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณสมบัติของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
1. นายจิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Doctor  of  Philosophy  (Ph.D.)

Civil  Engineering  in  Major  of  Structural Engineering

Thapar  University 2554

(ค.ศ.2011)

2. นางสาวสุดารัตน์  ปีนะภา อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  วิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
3. นายสุปรีชา  นามประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.)  วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2549

 

4. นายณรงค์เดช  ยังสุขเกษม อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  วิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551
5. นายธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547

วิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1

5564611 วิศวกรรมการทาง(อ.สุดารัตน์)
5564607 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ        (ผศ.สุปรีชา)
5564601 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก(ผศ.สุปรีชา)
5564901 งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีการก่อสร้าง(อ.ดร.จิรวัฒน์)
5564801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง(อ.ธวัชระพงษ์)
5564707 ชลศาสตร์(อ.ณรงค์เดช)
5564101 การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง     (อ.ณรงค์เดช)
5563404 งานปูนคอนกรีต(อ.ณรงค์เดช)
5563501 การบริหารงานก่อสร้าง(อ.สุดารัตน์)
5563502 การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง     (อ.ณรงค์เดช)
5563601 การวิเคราะห์โครงสร้าง(อ.สุดารัตน์)
5563602 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.ดร.จิรวัฒน์)
5563706 สัญญา ข้อกำหนด และกฎหมายสำหรับงานก่อสร้าง(อ.ธวัชระพงษ์)
5562302 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ      (ผศ.สุปรีชา)
5562303 อุปกรณ์อาคาร(อ.สุดารัตน์)
5562304 งานประปา ระบบท่อ และสุขภัณฑ์(อ.ณรงค์เดช)
5562603 กำลังวัสดุ(อ.ดร.จิรวัฒน์)
5562702 เทคโนโลยีคอนกรีต(อ.ดร.จิรวัฒน์)
5501102 วัสดุศาสตร์(อ.สุดารัตน์)
5501103 การเขียนแบบวิศวกรรม            (อ.ธวัชระพงษ์)
5561101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม(อ.สุดารัตน์)
5501101 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   (อ.สุดารัตน์)

วิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2

5564802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง    (อ.สุดารัตน์)
5563402 ปฏิบัติการก่อสร้าง(ผศ.สุปรีชา)
5563605 ปฐพีกลศาสตร์(อ.ณรงค์เดช)
5563607 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์           (อ.ณรงค์เดช)
5563701 การประมาณราคางานก่อสร้าง     (อ.สุดารัตน์)
5563705 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง(อ.ธวัชระพงษ์)
5563901 การสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง(อ.สุดารัตน์)
5564603 การออกแบบอาคาร(อ.ดร.จิรวัฒน์)
5562202 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์(อ.ธวัชระพงษ์)
5562401 เทคนิคการก่อสร้าง(อ.ธวัชระพงษ์)
5562604 ทฤษฎีโครงสร้าง(อ.สุดารัตน์)
5562606 วิศวกรรมสำรวจ(อ.ดร.จิรวัฒน์)
5561102 วิศวกรรมความปลอดภัย                                      (ผศ.สุปรีชา)
5561201 เขียนแบบก่อสร้าง(อ.ณรงค์เดช)
5561601 กลศาสตร์วิศวกรรม(อ.ณรงค์เดช)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • ช่างสำรวจ
  • ผู้ช่วยวิศวกร
  • ช่างเขียนแบบ
  • ทำงานภาคธุรกิจเอกชน
  • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้จัดการโครงการ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    (จบแล้วสามารถขอใบอนุญาตพิเศษโยธาได้)