ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันราชภัฏ

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันราชภัฏ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ณัฐพล ภูครองทอง ได้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน ที่มีจิตอาสา ทำความสะอาดรอบบริเวณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันราชภัฏ  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามแก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” อันเป็นศักดิ์และศรีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนักศึกษารู้จักการทำความดีเพื่อสังคม เพื่อบุคคลอื่นอีกด้วย

แชร์ข่าวนี้