วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science Program in Ceramics Technology

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :  วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor  of  Science   (Ceramics  Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  B.Sc. (Ceramics Technology)

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับตั้งแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) 

ลำดับที่ของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. ที่ทำการพัฒนา/ปรับปรุง หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2551 เพื่อให้เป็นไปตามวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555 เพื่อให้เป็นไปตามวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร ( TQF )
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 2558 เพื่อให้เป็นไปตามวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
1 อาจารย์วัชระ  วชิรภัทรกุล  – ศิลปบัณฑิต(ศ.บ.)นฤมิตศิลป์ เซรามิกส์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2539)

– ศิลปมหาบัณฑิต(ศ.ม.)  เครื่องเคลือบดินเผา  มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2545)

2 ผศ.วีระ  เนตราทิพย์ – ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)           ศิลปหัตถกรรมเครื่องเคลือบดินเผา    วิทยาลัยครูพระนคร : พ.ศ. 2526

– วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต   (วศ.ม.)การจัดการงานวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุล : พ.ศ. 2545

3 อาจารย์ปราโมทย์  ปิ่นสกุล – วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีเซรามิกส์สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ. 2542

– ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :  พ.ศ. 2548

4 อาจารย์กฤษดากร  เชื่อมกลาง -วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีเซรามิกส์สถาบันราชภัฏพระนคร  พ.ศ.  2543

-ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : พ.ศ.  2555

5 อาจารย์พิพัฒน์  ประจญศานต์ -คอ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: 2542

– วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต   (วศ.ม.)

การจัดการงานวิศวกรรมมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล :  พ.ศ. 2555

รายวิชาด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์

รหัส ชื่อวิชา

5522201  การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1
5523303  การขึ้นรูปด้วยใบมีด 1
5522302  การทำพิมพ์และการหล่อ 1
5522401  เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1
5521203 วาดเส้น
5521101 เซรามิกส์เบื้องต้น
5521204  ทฤษฎีการออกแบบ
5501103  การเขียนแบบวิศวกรรม
5501102  วัสดุศาสตร์
5523208  คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการออกแบบ
5523310  การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2
5522502  น้ำเคลือบ 1

รายวิชาด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์

รหัส ชื่อวิชา

5522301  การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1
5521601 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
5521501 วัสดุเซรามิกส์
5523207 จิตรกรรมเซรามิกส์
5522503 เนื้อเซรามิกส์ 1
5523304 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
5522205  การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 2
5523402 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 1
5523511  น้ำเคลือบ 2
5523504  การทดสอบและ วิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1
5522307  ประติมากรรม เซรามิกส์
5523606  การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ผู้สอน
  • นักออกแบบด้านเซรามิกส์
  • นักออกแบบงานด้านศิลปะ
  • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นักวิชาการด้านเซรามิกส์
  • หัวหน้าฝ่ายในโรงงานเซรามิกส์
  • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์