ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และธนาคารกสิกรไทย ได้ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 และดำเนินการถ่ายรูปและทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารนวัตปัญญา ซึ่งนักศึกษาใหม่ได้เข้ารับการถ่ายรูปและทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ ธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่และสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ได้ดำเนินการทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งกำหนดการในการเข้ารับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่และสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.30 น. – 19.30 น. ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบุรีรัมย์ (ถนนสุนทรเทพ ใกล้ตลาดสด เทศบาลบุรีรัมย์)

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์ข่าวนี้