ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้าน PLC

 1. ใน 1 ทีม ประกอบด้วยผู้แข่งขัน 2 คน และ ผู้ควบคุมทีม 1 คน
 2. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
 2. PLC ยี่ห้อใดก็ได้ ที่มีขนาด I/O ไม่น้อยกว่า 16 อินพุท และ 16 เอาท์พุท ทำงานที่ระดับแรงดัน 24 V DC มีปลั๊กเสียบต่อสายวงจรขนาดมาตรฐาน 4 มม. จำนวน 2 เครื่อง
 3. สายโหลดโปรแกรม
 4. สายต่อวงจรขนาดหัวเสียบ 4 มม. จำนวน 100 เส้น

ข้อที่ 1

ข้อกำหนด

 • ระยะเวลาในการแข่งขัน 2 ชม.
 • คะแนนเต็ม 30 %
 • กำหนดให้ใช้ PLC 1 ตัว ควบคุมชุดทดลอง MPU-A และ B

ข้อที่ 2

ข้อกำหนด

 • ระยะเวลาในการแข่งขัน 2 ชม.
 • คะแนนเต็ม 30 %
 • กำหนดให้ใช้ PLC 2 ตัว โดยให้ PLC ตัวที่ 1 ควบคุมชุดทดลอง MPU-A และ PLC ตัวที่ 2 ควบคุมชุดทดลอง MPU-B สื่อสารข้อมูลผ่านช่อง I/O

ข้อที่ 3

 • ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชม.
 • คะแนนเต็ม 40 %
 • กำหนดให้ใช้ PLC 2 ตัว โดยให้ PLC ตัวที่ 1 ควบคุมชุดทดลอง MPU-A และ PLC ตัวที่ 2 ควบคุมชุดทดลอง MPU-B และ C ระหว่าง PLC มีการสื่อสารข้อมูลผ่านช่อง  I/O

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท                             2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท


3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท


4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท


          หมายเหตุ

โล่รางวัลพระราชทานมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน


วันที่ เวลา รายละเอียดกิจกรรม
 

14 กุมภาพันธ์ 2561

 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 แนะนำการกฎกติกา ในการแข่งขัน
10.00 – 10.15 Coffee Break
10.15 – 12.00 แนะนำชุดฝึกที่ใช้ในการแข่งขัน
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 15.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทดลองใช้ชุดฝึก
15.00 – 15.15 Coffee Break
15.15 – 16.30 ตอบข้อซักถาม
15 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
09.30 – 12.00 แข่งขันหัวข้อที่ 1
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 15.30 แข่งขันหัวข้อที่ 2
15.30 – 16.00 Coffee Break
16.00 – 16.30 ประกาศผล และ มอบรางวัล
 

16 กุมภาพันธ์ 2561

09.00 – 12.00 แข่งขันหัวข้อที่ 3
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 15.30 ประกาศผล และ มอบรางวัล

อาจารย์ ภูริชญ์  งามคง

โทรศัพท์ 08-6649-0981

Email : B4808015@hotmail.com

DOWNLOAD เอกสารโครงการ

DOWNLOAD Poster โครงการ