เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม Smart Home

วันที่ เวลา รายละเอียด สถานที่
14 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 – 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน/ลงทะเบียน

ประชุมกรรมการ/ชี้แจงกติกาการแข่งขัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

แข่งขันภาคทฤษฎี

กรรมการตรวจผลการสอบภาคทฤษฎี

สนามแข่งขัน
15 กุมภาพันธ์ 2561 08.00 – 09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน/พิธีเปิดการแข่งขัน

แข่งขันภาคปฏิบัติ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะกรรมการตรวจให้คะแนน

ตัดสิน ประกาศผลการแข่งขัน

มอบรางวัล และ พิธีปิดการแข่งขัน

สนามแข่งขัน

อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ

>>>>> โทรศัพท์ 08-1660-7526

>>>>> Email : suwat_m@hotmail.com

>>>>> Line ID : suwatm


หมายเหตุ : – ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ทีม

– โอนเงินค่าลงทะเบียนที่บัญชี นายสุวัฒน์  มณีวรรณ เลขบัญชี 427-1-10075-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภท ออมทรัพย์

– กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรสาร. 044-612858 Email : suwat_m@hotmail.com

– ส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท


2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท


3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล

จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท


4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท


หมายเหตุ

1. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ในข้อ 5 และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับเกียรติบัตร

2. โล่รางวัลพระราชทานมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน


1. คะแนนสอบภาคทฤษฎี คือ คะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 คน รวมกันแล้วหารเฉลี่ย

2. นำคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมารวมกัน แล้วจัดเรียงตามลำดับผลการแข่งขัน

3. กรณีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนเท่ากันให้ทีมที่มีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นทีมชนะ และในกรณีที่คะแนนภาคปฏิบัติเท่ากันให้พิจารณาเวลาของทีมที่ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นทีมชนะ

4. ให้ประกาศผลการแข่งขันโดยเปิดเผยและแสดงให้สาธารณะชนได้ทราบ

5. กรรมการควบคุมการสอบ เป็นคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 2 ท่าน และคณะกรรมการภายนอก จำนวน 3 ท่าน

1. นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดฝึกงานของสถานศึกษา

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที และต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาด้วย หากรายงานตัวหลังจากเริ่มการแข่งขันแล้ว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

3. ผู้แข่งขันควรเตรียมเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับการแข่งขันมาด้วย เช่น มัลติมิเตอร์ ชุดไขควง คีมจับ คีมตัด หัวแร้ง คัทเตอร์ เป็นต้น หากต้องการนำเอาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด ให้ขออนุญาตคณะกรรมการอนุมัติก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเท่านั้น

4. ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางเทคนิค และให้ติดตั้งโปรแกรมพร้อมไลบรารี่มาให้เรียบร้อย

5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดอย่างเคร่งครัด

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด

DOWNLOAD โครงการแข่งขัน

DOWNLOAD Poster โครงการ