ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

  1. เป็นที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรือน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สัง หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. มีความสนใจด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีประสบการณ์ทำกิจกรรมหรือทำงานทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
  3. เป็นทายาทผู้ประกอบการท้องถิ่น

แชร์ข่าวนี้