ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

เพื่อให้การบิรการงานด้านวิชาการและการบริหารงานบุคคลมีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง สาขาวิชา การสรรหาและการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2556 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จึงแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

คำสั่งหัวหน้าสาขาวิชา

แชร์ข่าวนี้