วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยรับนักศึกษาระบบ 2 ปีหลังอนุปริญญาต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปีและดำเนินการรับนักเรียนวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปี พ.ศ.2553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับทราบความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2553  และได้ปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.2558)  โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2558  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางด้านการออกแบบ การนำเสนองานสถาปัตยกรรม สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าว สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมจึงมุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการและสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม สามารถทำงานร่วมกับสถาปนิก วิศวกร โดยเป็น พนักงานเขียนแบบ นักสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อนำเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้ช่วยสถาปนิกในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ การเขียนแบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของวงการสถาปัตยกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงท้องถิ่นโดยให้มีความศรัทธา เจตคติที่ดีและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล

 

คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ หมายเหตุ
ผศ. รศ. ศ.
1 อาจารย์วิสาข์  แฝงเวียง สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 2553
2 อาจารย์ปิยชนม์  สังข์ศักดา สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 2550
3 รองศาสตราจารย์ สมบัติ  ประจญศานต์ ค.อ.ม.(สถาปัตยกรรม) 2543 4 ส.ค.2549 13 มี.ค.2554 รองศาสตราจารย์ สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
4 อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผ.ด.(การวางผังเมือง) 2558
5 อาจารย์กฤษณ์  ปิตาทะสังข์ วท.ม.(สื่อนฤมิต) 2557

วิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา : หลักสูตรปี

5551101:58 พื้นฐานการออกแบบ
5551102:58 ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
5551104:58 วาดเส้น
5552101:58 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก
5552201:53 การออกแบบสถาปัตยกรรม1
5552301:53 การเขียนแบบก่อสร้าง1
5552305:53 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์2
5552707:53 พื้นฐานการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับงานสถาปัตยกรรม
5552708:53 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการนำเสนองานสถาปัตยกรรม
5553201:53 การออกแบบสถาปัตยกรรม3
5553301:53 การเขียนแบบก่อสร้าง3
5554404:53 อุปกรณ์และระบบอาคาร
5554705:53 สื่อดิจิทัลสำหรับงานออกแบบกราฟิกส์
5554801:53 การเตรียมความพร้อม

สหกิจศึกษา

5554908:53 งานวิจัยทางสถาปัตยกรรม

รหัส ชื่อวิชา : หลักสูตรปี

การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
5551401:58 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 5551402:58 การออกแบบโครงสร้าง
 5551701:58 พื้นฐานการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับงานสถาปัตยกรรม
 5552107:53 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก
 5552202:53 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
5552302:53 การเขียนแบบก่อสร้าง 2
 5552304:53 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1
 5553303:53 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3
 5553701:53 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรม
 5553704:53 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการนำเสนองานทางสถาปัตยกรรม
5554401:53 การประมาณราคางานก่อสร้าง
 5554501:53 การวางผังชุมชน
5554502:53 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
 5554802:53 สหกิจศึกษา
5554907:56,57 เตรียมงานวิจัยทางสถาปัตยกรรม

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ช่วยสถาปนิก
  • ออกแบบอาคาร
  • พนักงานเขียนแบบ
  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  • งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • งานออกแบบตกแต่งภายใน
  • งานสร้างภาพอาคารเสมือนจริง