วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Journal of Industrial Technology Buriram Rajabhat University
(BRU-IDTECH Journal)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ  เนตราทิพย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์สมบัติ  ประจญศานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ


1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ใจกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  เสงี่ยมวิบูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
7. รองศาสตราจารย์ สุขุมาล  เล็กสวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ  ไกยวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ  ศุภมิตรโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยดา  พรรณเชษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก  จันตะคุณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัน  ชารี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อาจารย์ อัษฎางค์  รอไธสง อาจารย์ สนิท  พาราษฎร์
นางสุมาลัย  ศิริพจน์ นางสาวพิมพ์ณัฐธยา  ทะยานรัมย์
นายชัยวัฒน์  เพ็งกรูด นางสาวขวัญ  สมยินดี