ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรม “การจัดการความรู้และจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร”

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรม “การจัดการความรู้และจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร”

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้และจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร” ให้กับคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ เป็นประธานในพิธีเปิด อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชา และ ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปุม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยากรผู้ประเมินและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพและการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในระดับสาขาได้ทราบ เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดทำรายงานระดับคณะต่อไป

แชร์ข่าวนี้