ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกงาน : ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

ฝึกงาน : ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

ฝึกงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 7 สาขาวิชา จำนวน 237 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกงาน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกงาน เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในสาขาอาชีพต่างๆ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการฝึกประสบการณ์วิขาชีพและการฝึกสหกิจศึกษามีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามระบบกลไกของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นั้น สิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศ ฝึกงาน

เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามและเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมก่อนการออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการทำงาน ให้นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

คุณทรงศักดิ์ กอไธสง

วิทยากรให้ความรู้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญ

  1. คุณคชพันธุ์ สายแสง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ กฏระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
  2. คุณทรงศักดิ์ กอไธสง หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงาน
  3. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อ คู่มือและการเตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผลการประเมินเข้าร่วมโครงการ

รายการประเมิน ออกแบบ สถาปัตย์ อิเล็ก ไฟฟ้า เซรามิกส์ ก่อสร้าง การจัดการ
ความรู้และการถ่ายทอดของวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 4.40 4.67 4.57 4.46 4.67 4.33 4.24
การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบคำถามในหัวข้อ กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 4.53 4.67 4.64 4.42 4.67 4.29 4.19
ความรู้และการนำไปใช้ในการบรรยายหัวข้อ กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 4.53 5.00 4.64 4.47 5.00 4.29 4.24
ความรู้และการถ่ายทอดของวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงาน 4.47 4.67 4.29 4.44 4.67 4.38 4.38
การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบคำถามในหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงาน 4.73 4.67 4.29 4.36 4.67 4.19 4.19
ความรู้และการนำไปใช้ในการบรรยายหัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงาน 4.40 4.50 4.29 4.43 5.00 4.38 4.20
การถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับ คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.40 4.50 4.36 4.47 5.00 4.29 4.23
การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบคำถามในหัวข้อ คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.53 4.50 4.29 4.42 5.00 4.29 4.13
ประโยชน์และการนำไปใช้ของ คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.40 4.50 4.50 4.51 4.67 4.24 4.25
ความเหมาะสมของระยะช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ 4.60 4.50 4.57 4.38 5.00 4.29 4.08
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม 4.47 4.67 4.71 4.53 5.00 4.33 4.20
เฉลี่ยรวม 4.50 4.62 4.47 4.44 4.85 4.30 4.21

ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศ

 

แชร์ข่าวนี้