ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  ขึ้น ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน่ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561  ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการทำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ”  ซึ่งในการจัดโครงการอบรมในครั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการ ถือเป็นภารกิจสำคัญของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู่หน่วยงานภายนอกและความก้าวหน้าทางวิชาการในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อไป

แชร์ข่าวนี้