ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และอาจารย์ ดร.ธเนศ  เฮ้ประโคน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในประสบการณ์จริงต่อไป

โครงการอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้