ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;
คณะครุศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๓๘ หมู่ ๘ ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pbru.ac.th/thai/index.php/news-pbru/public-relations/item/846-create-new-researchers

 

แชร์ข่าวนี้