ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ณ ลานกิจกรรม อาคาร 18 เวลา 09.00-15.00 น. เพื่อสรรหาบุคคล ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การปกครองตนเองตามระบอบประชาติปไตย สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันคิด รู้จักการทำงานเป็นทีม บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษาสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษา จำนวน 3 คน และร่วมลงคะแนนเสียงทั้งหมด 272 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คือ นายธนวัฒ ตุ่มฝะกา ด้วยคะแนน 111 คะแนน นายเกียรติศักดิ์ เสาทอง 57 คะแนน นายมณฑล บุปผาวาส  55 นายนฤนาท คะราณรัมย์ 25 คะแนน และมีบัตรเสีย 24 คะแนน

แชร์ข่าวนี้