ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 รอบ โดยเปิดรับสมัคร

ทั้งสิ้น 7 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ

กำหนดการรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้