ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ อบรมระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนอุตฯ อบรมระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อ.อุดมพงษ์ เกษศรีพงษ์ศา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เรื่อง “ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการสมัครงาน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณพัฒนพงษ์ คุ้มโสก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ซึ่งในกิจกรรมการอบรม มีการบรรยายเรื่อง ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แนวคิดระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ทดสอบความรู้เรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน จากเนื้อหาในการอบรมนั้น ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ความรู้ทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจทั่วไป พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย

แชร์ข่าวนี้