ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ อบรมการจัดการความรู้

เทคโนอุตฯ อบรมการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ ให้แก่คณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวนกว่า 40 ท่าน ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ปิยนันท์ สายัณห์ปทุม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ คณาจารย์สามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการองค์กรและปรับเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แชร์ข่าวนี้