ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ราชพฤกษ์ช่อที่ 46

เทคโนอุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ราชพฤกษ์ช่อที่ 46

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการตักบาตรต้อรับน้องใหม่ราชพฤกษ์ช่อที่ 46 (พระสงฆ์ 46 รูป) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาได้ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่เป็นการเริ่มต้นปีการศึกษาด้วยกิจกรรมศีลธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันซึ่งกันและกัน และเพื่อสืบสานประเพณี ทำนุ บำรุง พระพุทธศาสนา สร้างสรรค์กิจกรรมศิลธรรมให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา ต่อไป

แชร์ข่าวนี้