ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

เทคโนอุตฯ ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

แชร์ข่าวนี้