ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

เทคโนอุตฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา  และศิษย์เก่า ได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และตอบข้อคำถามจากคณะกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม , ผศ.ดร.ธีรยุทธ เพ็งชัย ,ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนเทพ และอ.สุดารัตน์ ปีนะภา เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งนี้  ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  3.82 คะแนน ซึ่งได้รับคำแนะนำ เป็นอย่างดีจากคณะกรรมการผู้ประเมิน และทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอนำคำแนะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

แชร์ข่าวนี้