ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ 2561

เทคโนอุตฯ ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ 2561

เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและวางแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีและเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ในด้านวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ ด้านงานวิจัย รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการในด้านบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้