ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

DOWNLOAD โครงการ 

 

แชร์ข่าวนี้