ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

เขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน

เขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกำหนดจัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในสาขาอาชีพที่ตนเองต้องการ โดยเน้นเรื่องการเขียนประวัติส่วนตัว ตลอดจนการฝึกการเขียนจดหมายสมัครงาน และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

           ๒. เพื่อแนะแนวทางการรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน

กำหนดการอบรม

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน

พิธีเปิด กล่าวเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ เนตราทิพย์ ประธานในพิธี

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.    บรรยายให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

เคล็ดลับการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มโอกาสได้งาน

โดยอาจารย์สุนทรีย์ ชุ่มมงคล

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    บรรยายให้ความรู้ การรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว

โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

แชร์ข่าวนี้