ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสำเร็จการศึกษา” ภายในใต้หัวข้อ “เขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน”  ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 7 สาขาวิชา จำนวนกว่า 200 คน โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

คุณโสภา เปลื้องรัมย์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  บรรยายให้ความรู้ การรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว ความต้องของตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มอีก 3 ปี ข้างหน้า ตำแหน่งงานต่างๆ

อาจารย์สุนทรีย์ ชุ่มมงคล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี บรรยายให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน เคล็ดลับการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มโอกาสได้งาน และการสร้าง Resume ในเว็บไซต์อันดับหนึ่งด้านการจัดหางาน อย่างเว็บไซต์ www.superresume.com ให้นักศึกษาได้กรอกประวัติส่วนตัว เทคนิคการกรอกต่างๆ โดยวิทยากรจากบริษัทโดยตรง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการ“เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสำเร็จการศึกษา” ภายในใต้หัวข้อ “เขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน”  ขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ต่อไป

ภาพกิจกรรม“เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสำเร็จการศึกษา” ภายในใต้หัวข้อ “เขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน”

 

 

แชร์ข่าวนี้