ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนผลงานวิจัย

เขียนบความวิจัย และการเขียนผลงานทางวิชาการ

เขียนบความวิจัย และการเขียนผลงานทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ การเขียนบทความวิจัย และการเขียนผลงานทางวิชาการ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยากร โครงการเขียนบความวิจัย และการเขียนผลงานทางวิชาการ

โดย รศ.สมมาตร์ ผลเกิด

๑. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย สมมาตร์                   สกุล   ผลเกิด    ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙

สังกัด โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒. เกิดวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙

๓. รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

๔ วุฒิการศึกษา

๔.๑ ปริญญาเอก คุณวุฒิ Ph.D. (โบราณคดี) จบการศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

จากมหาวิทยาลัย Deccan  College (Research Institute  Deem to be a University ) Pune  ประเทศอินเดีย

๔.๒ ปริญญาโท คุณวุฒิ ศศ.ม. (โบราณคดี) จบการศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

๔.๓ ปริญญาตรี คุณวุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษา) จบการศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒

จากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์

๕. ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.)

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๖.๑ ทวีติยาภรณ์มงกุุฎไทย (ท.ม.) ปีพุทธศักราช๒๕๔๐

๖.๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

๖.๓ เหรียญจักรพรรดิมาลา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

๖.๔ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

๖.๕ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

๗. ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้บริหาร

๗.๑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑

๗.๒ ผู้อำนวนการศูนย์ศิลปรวัฒนธรรมอีสานใต้ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓

๗.๓ คณะบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑

๗.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐

๗.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถึง ปัจจุบัน

๘. ปรัชญาการบริหาร

บริหารหลักสูตรสู่สากล   บริหารคนด้วยความเคารพ

บริหารงบด้วยหลักธรรมา          บริหารนักศึกษาด้วยความเข้าใจ

แชร์ข่าวนี้