ข่าวประชาสัมพันธ์

15-18 พฤษภาคม 2561 ขยายเวลารับรายงานตัวนักเรียน เข้าศึกษาต่อ

BRU2018 GOOD -NEWS #ยังมีเวลารายงานตัวฯอีก 4 วัน เท่านั้น !!!!!!
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #ขยายวันรับรายงานตัวนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 โควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ
● ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561
● ที่ #สำนักงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร 15 
● ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
● #เอกสารที่ใช้รายงานตัวฯ
1. สำเนาใบ ปพ.1(6 ภาคเรียน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ

● ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวฯ + ค่าบำรุงการศึกษาเทอมที่ 1 + ค่าใช้จ่ายอื่น
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต : 10,900 บาท
2. หลักสูตรอื่น ๆ : 9,900 บาท

● ค่าใช้จ่ายเรื่องหอพักนักศึกษา
นักศึกษาชาย : ปีการศึกษาละ 3,000 บาท
นักศึกษาหญิง : ปีการศึกษาละ 4,500 บาท

● สอบถามเพิ่มเติม
เรื่อง #เอกสารการรายงานตัวฯ
: สำนักงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร 15 โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 7111 – 7112
เรื่อง #หอพักนักศึกษา
: กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 7800, 8200

scan0034_3

แชร์ข่าวนี้