อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา แต่ละชั้นปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีการจัดการอัตสาหกรรม
รหัส 61   
หมู่ 1 อ.ปิยชนม์ สังข์ศักดา อ.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร ผศ.เดวิทย์  ศิริพจน์ อ.วิชัย เกษอรุณศรี อาจารย์ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน อ.วิบูลย์ สำราญรัมย์
หมู่ 2 ผศ.จารินี ม้าแก้ว อ.พิพัฒน์  ประจลศานต์
รหัส 60
หมู่ 1 อ.ดนัย นิลสกุล ผศ.ดร.อุษณีย์ มาลี อ.กิ่งกาญจน์ สระบัว อ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ อ.สินีนาฎ รามฤทธิ์ อ.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล อ.ณัฐนันท์  ประสีระเตสัง
หมู่ 2 อ.ภูริชญ์  งามคง อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง
รหัส 59
หมู่ 1 อ.วิสาข์  แฝงเวียง อ.วัชระ   วชิรภัทรกุล อ.ภูริชญ์  งามคง อ.ณัฐพล  ภูครองทอง อ.อัษฎางค์  รอไธสง ดร.จิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง
หมู่ 2 อ.ณัฐวุฒิ  พจน์ปริญญา อ.ณัฐนันท์  ประสีระเตสัง
หมู่ 3 อ.ธนกร  ดุจเพ็ญ อ.พูนธนะ  ศรีสระคู
รหัส 58
หมู่ 1  อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ อ.กฤษดากร เชื่อมกลาง  อ.ภูริชญ์ งามคง อ.สุวัฒน์ มณีวรรณ อ.สนิท พาราษฎร์ อ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์
หมู่ 2 อ.ธนกร ดุจเพ็ญ อ.เมษยา บุญลีลา
หมู่ 3 อ.ดุสิต อุทิศสุนทร  อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
หมู่ 4 ผศ.จารินี ม้าแก้ว อ.พูนธนะ ศรีสระคู
รหัส 57
หมู่ 1 รศ.สมบัติ ประจญศานต์ อ.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล อ.ดุสิต อุทิศสุนทร ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์ อ.ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ อ.พิพัฒน์  ประจฐศานต์
หมู่ 2 อ.ธนกร ดุจเพ็ญ อ.เมษยา บุญลีลา
หมู่ 3 อ.ภูริชญ์ งามคง ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม
หมู่ 4
รหัส 56
หมู่ 1 อ.ปิยชนม์ สังข์ศักดา อ.พนิช สมสะอาด อ.ธนกร ดุจเพ็ญ อ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ อ.วิชัย เกษอรุณศรี อ.สุดารัตน์ ปีนะภา อ.ณัฐ ประสีระเตสัง
หมู่ 2 ผศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา อ.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง
หมู่ 3 อ.ดุสิต อุทิศสุนทร
หมู่ 4
รหัส 55
หมู่ 1 อ.วิสาข์ แฝงเวียง อ.วีระ เนตราทิพย์ ผศ.จาริณี ม้าแก้ว อ.ณัฐพล ภูครองทอง อ.สินีนาฎ รามฤทธิ์ ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา อ.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง
หมู่ 2 ผศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา อ.พูนธนะ ศรีสระคู
หมู่ 3 อ.ดุสิต อุทิศสุนทร
หมู่ 4
รหัส 54
หมู่ 1 อ.กิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์ อ.กฤษดากร เชื่อมกลาง ผศ.พิพัฒน์ สมใจ อ.สงกรานต์ ไชยลังกา อ.อัษฎางค์ รอไธสง อ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
หมู่ 2 อ.ธนกร ดุจเพ็ญ อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา