อัตราการคงอยู่ ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อัตราการคงอยู่ ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สาขา

 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม          
ปีเข้า 2556 110 104 88 83 70 69 66 33 5 4
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 94.55 84.62 94.32 84.34 98.57 95.65 50.00 15.15 80.00
ปีเข้า 2557 144 135 116 109 105 105 103 23
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 93.75 85.93 93.97 96.33 100.00 98.10 22.33
ปีเข้า 2558 144 144 119 105 104 97
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 82.64 88.24 99.05 93.27
ปีเข้า 2559 136 107 102 89
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 78.68 95.33 87.25
ปีเข้า 2560 85 71
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            
ปีเข้า 2556 19 19 15 11 10 10 10 1 1 0
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 78.95 73.33 90.91 100.00 100.00 10.00 100.00 0.00
ปีเข้า 2557 24 21 19 18 19 19 19 1
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 87.50 90.48 94.74 105.56 100.00 100.00 5.26
ปีเข้า 2558 16 16 10 8 8 8
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 62.50 80.00 100.00 100.00
ปีเข้า 2559 17 16 16 16
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 94.12 100 100
ปีเข้า 2560 15 10
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ
เทคโนโลยีเซรามิกส์        
ปีเข้า 2556 12 11 10 10 9 9 9 3 1 1
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 91.67 90.91 100.00 90.00 100.00 100.00 33.33 33.33 100.00
ปีเข้า 2557 10 6 6 6 6 5 5 5
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 60 100 100 100 83.33 100 100
ปีเข้า 2558 17 17 15 14 14 13
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 88.24 93.33 100.00 92.86
ปีเข้า 2559 10 6 5 3
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 60.00 83.33 60.00
ปีเข้า 2560 9 7
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     
ปีเข้า 2556 28 28 25 25 24 24 23 8 1 0
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 89.29 100.00 96.00 100.00 95.83 34.78 12.50 0.00
ปีเข้า 2557 31 27 24 22 22 22 22 4
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 87.10 88.89 91.67 100.00 100.00 100.00 18.18
ปีเข้า 2558 33 33 24 23 23 23
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 72.73 95.83 100.00 100.00
ปีเข้า 2559 17 17 16 16
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100 94.12 100.00
ปีเข้า 2560 20 16
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   
ปีเข้า 2556 120 115 99 97 88 86 84 25 5 1
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 95.83 86.09 97.98 90.72 97.73 97.67 29.76 20.00 20.00
ปีเข้า 2557 143 124 106 99 100 94 94 33
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 86.71 85.48 93.40 101.01 94.00 100.00 35.11
ปีเข้า 2558 137 136 108 101 98 97
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 99.27 79.41 93.52 97.03 98.98
ปีเข้า 2559 112 88 85 80
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 78.57 96.59 94.12
ปีเข้า 2560 101 90
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ปีเข้า 2556 26 25 16 14 12 12 12 1 0 0
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 96.15 64.00 87.50 85.71 100.00 100.00 8.33 0.00
ปีเข้า 2557 33 22 21 16 14 13 13 8
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 66.67 95.45 76.19 87.50 92.86 100.00 61.54
ปีเข้า 2558 28 19 18 15 13 12
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 67.86 94.74 83.33 86.67 92.31
ปีเข้า 2559 25 13 11 11
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 52.00 84.62 100.00
ปีเข้า 2560 26 15
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ปีเข้า 2556 21 21 16 13 13 12 11 0 0 0
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 76.19 81.25 100.00 92.31 91.67 0.00 0.00
ปีเข้า 2557 35 28 25 20 20 20 19 3
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 80.00 89.29 80.00 100.00 100.00 95.00 15.79
ปีเข้า 2558 29 29 20 20 20 20
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100 68.97 100 100 100
ปีเข้า 2559 35 21 21 20
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 60.00 100.00 95.24
ปีเข้า 2560 21 17
อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ