ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อยกระดับความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา  และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าทำวิทยานิพนธ์และทำวิจัย  นอกจากนั้นเมื่อจบการศึกษาแล้ว  นักศึกษายังสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการทำงานได้อีกด้วย  เนื่องจากการทำงานเป็นสังคมของการแข่งขันจึงต้องอาศัยฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากที่สุด

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้การทดสอบทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษานี้  จะดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

สำหรับเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการสอบครั้งนี้คือพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows, การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel, การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint และอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา

แชร์ข่าวนี้