ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเสริมความรู้ด้านเครื่องมือวัด

อบรมเสริมความรู้ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสู่การประยุกต์ใช้งานในยุคดิจิตอล 4.0

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม เรื่อง การเรียนรู้เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในยุคติจิตอล 4.0 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 มีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนกว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และคุณมนัส หมิดหวัง จาก บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด , คุณกุศล มั่นยืน จาก บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ ให้มีทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือวัดต่างๆ ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้