ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมทำผลงานทางวิชาการ

อบรมทำบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัย

อบรมทำบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบความวิจัย และการเขียนผลงานทางวิชาการ ขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ฝึกฝน การเขียนบทความวิจัย และการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด เป็นวิทยากรให้ความรู้

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทำบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยอ.ดร.อุดมพงษ์ เกษศรีพงศา

  1. กฎระเบียบว่าด้วยการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. รูปแบบการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  3. การประเมินการสอน
  4. ข้อเสนอแนะในการเขียนผลงานวิชาการ
  5. หลักการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
  6. ประเภทของผลงานวิชาการ
  7. เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับต่างๆ

ภาพกิจกรรม การอบรมทำบทความวิชาการ

 

 

แชร์ข่าวนี้