ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการทำหลักสูตร ทล.บ. และการทวนสอบ

อบรมการทำหลักสูตร ทล.บ. และการทวนสอบ

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และการทวนสอบ ขึ้น ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับคณาจารย์ในคณะฯ จำนวนกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและผลการเรียนรู้ ทบทวนโครงสร้างหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ต่อไป

แชร์ข่าวนี้