ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดพบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ห้องสมุดพบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการห้องสมุดพบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิ่งแก้ว ปะติตังโข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยกรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ และแนะนำบริการใหม่ๆ ของศูนย์วิทยบริการ และมอบรางวัลยอดนักอ่านให้แก่ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ ,อ.กรฎากร เชื่อมกลาง และอ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม ซึ่งเป็นยอดนักอ่านที่มีสถิติการยืมหนังสือ ตำรา มากที่สุดจากศูนย์วิทยบริการ (ช่วง ภาคเรียนที่ 2/2558)

แชร์ข่าวนี้