ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช.กำหนด

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช.กำหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2561-2564 และนักวิจัยภายใต้สังกัดคณะ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ และใช้เป็นกรอบการจัดทำงบดำเนินการงานวิจัยรายโครงการและชุดโครงการ

 

 

แชร์ข่าวนี้