ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้การพิจารณาแหต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

DOWNLOAD ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้