ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และพิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และพิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

201811291142

แชร์ข่าวนี้