หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้  คู่คุณธรรม แข่งขันได้ในระดับสากล พัฒนา  ยกระดับงานวิจัยที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  บูรณาการเรียน การสอนสู่การวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการ ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ เป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  สร้างองค์ความรู้  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้และเผยแพร่สู่สากล


สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

“ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความรู้ความสามารถ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ

“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเจตคติที่ดี
ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบเซรามิกส์ สามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงานระดับอาเซียนและสากล”

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

 “ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ”

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

“มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม
เพื่อตอบสนองต่อสังคมและท้องถิ่น”

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

“ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม”

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา สามารถประยุกต์องค์ความรู้
ที่ทันสมัยไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

สมัครเรียนผ้่านระบบ Online TCAS 2562

งานรับสมัครนักศึกษาและบริการการศึกษา

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) ชั้น 2

 044-611221 ต่อ 7301 , 0819776926