ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษ๋ฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย

DOWNLOAD เอกสาร : 

 

แชร์ข่าวนี้