ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00
รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการทุกประเภท
ไม่เกิน 5 รายการ
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น กิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้นำ
ไม่เกิน 5 รายการ

แชร์ข่าวนี้